Regulamin

1. Definicje

1. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową dostępną pod adresem https://www.zadebatuj.pl/ lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności tej strony internetowej opisanych w niniejszym Regulaminie;

2. Regulamin – niniejszy regulamin strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.zadebatuj.pl/;

3. Strona, Portal – strona internetowa prowadzona pod adresem https://www.zadebatuj.pl/;

4. Profil Użytkownika, Konto – rozumie się przez to podstronę Portalu, za pomocą którego Użytkownik ma możliwość oceniania, przeglądania i zapisywania treści. Dostęp do Profilu Użytkownika chroniony jest hasłem i loginem określanymi przez Użytkownika. Części Użytkowników. Szczególnym Użytkownikiem są osoby będące Partnerami projektu, korzystający z uprawnień Partnera, czyli w szczególności możliwości dodawania własnych treści do wydzielonej zakładki Partnera.

5. Fundacja – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Cyfrowego z siedzibą w Krakowie, Jana Pietrusińskiego 10B 30-32 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849757, NIP: 6762582570;

6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Postanowienia ogólne

1. Portal, dostępny pod adresem:https://www.zadebatuj.pl/; jest prowadzony przez Fundację - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Cyfrowego z siedzibą w Krakowie, Jana Pietrusińskiego 10B 30-32 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849757, NIP: 6762582570;

2. Za pośrednictwem Portalu Fundacja umożliwia Użytkownikom poszerzenie swojej wiedzy na temat zagadnień świata akademickiego, debat sportowych i wystąpień publicznych. Portal umożliwia także wzajemną komunikację, dostęp do terminarza środowiska, prowadzenie wydarzeń on-line;

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników będących osobami fizycznymi ze Strony.

3. Zasady korzystania z portalu

1. Korzystanie z Portalu jest darmowe. Fundacja nie pobiera żadnych opłat z tytułu korzystania przez Użytkowników z Portalu. W razie otrzymania jakichkolwiek pism, maili bądź wiadomości w dowolnej formie zawierających żądanie zapłaty dot. korzystania z Portalu, prosimy o niezwłoczny kontakt z Fundacją pod adresem mailowym: m.kluczewski@spoleczenstwocyfrowe.pl i przesłania tej wiadomości, a Fundacja podejmie stosowne kroki prawne.

2. Korzystanie z Portalu nie wymaga zarejestrowania w Portalu i założenia konta Użytkownika. Jednakże rejestracja i założenie konta Użytkownika w Portalu daje Użytkownikowi dodatkowe możliwości takie jak: 1) możliwość dodawania treści, 2) możliwość komentowania i oceniania treści, zapisu na wydarzenia i dodawania wskazanych treści do swojej listy

3. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Użytkownik o danym adresie poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Kolejna rejestracja z wykorzystaniem danego adresu poczty elektronicznej jest możliwa po uprzednim anulowaniu rejestracji przypisanej do danego adresu e-mail.

4. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (email) oraz wyrażenie zgody na treść Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację oraz na treść polityki prywatności.

5. Fundacja może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Strony, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Portalu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu albo Polityki Prywatności, a w szczególności, gdy Użytkownik: a) podał w trakcie rejestracji na Portalu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Strony; c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Fundację za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Fundacji.

6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Strony, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Fundacji.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, Fundacja podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

8. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; b) korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony niezamówionej informacji handlowej (spam); d) korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Fundacji; e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony jedynie na własny użytek (zakaz korzystania z Portalu w celu prowadzenia działalności komercyjnej); f) korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu i polityki prywatności Strony, z także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

9. Użytkownicy, którzy mają założone Konta na Portalu, mają możliwość aktywnego korzystania z platformy, zapisu na wydarzenia, branie udziału w wydarzeniach na żywo i dostęp do treści opublikowanych na Portalu.

10. Wyróżnia się szczególny przypadek użytkowników na portalu określanych jako Partnerów Portalu. Warunki partnerstwa reguluje podpisana każdorazowo przez Fundację oraz partnera umowa partnerska. Użytkownicy korzystający z konta Partnera mają możliwość publikowania własnych treści w specjalnej zakładce partnerskiej będących podstroną Portalu. W zakładce partnerskiej użytkownik publikuje własne materiały, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów tekstowych, opracowań i prezentacji oraz materiałów wideo oraz informacje dotyczące wydarzeń. Partner w pełnym zakresie odpowiada za wszelkie opinie, które dodał do Portalu w przyznanej mu przez Administratora zakładce. Treści zakładki są dostępne dla wszystkich osób korzystających z Portalu. Każdy Partner ma dostęp do tylko jednej udostępnionej przez Administratora zakładki na stronie w formie dedykowanej podstrony. Fundacja oraz Administracja nie dokonują weryfikacji w żadnej formie treści dodanych przez Użytkowników, nie ingerują w ich treść merytoryczną oraz nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich dodaniem do Portalu. Użytkownik dodając materiały na stronę zadebatuj.pl deklaruje, że posiada do nich pełnię praw autorskich i intelektualnych. Użytkownik dodając materiały deklaruje, że posiada także zgody i uprawnienia dotyczące wykorzystywania wizerunku osób występujących w materiałach lub będących współautorami materiałów. Użytkownik po publikacji materiałów na Platformie pozostaje odpowiedzialny za dodane przez siebie treści.

11. Użytkownik (zwykły użytkownik lub partner) nie może dodawać treści lub komentarzy, które: a. zawierają treści powszechnie uznane za obelżywe; b. naruszają bądź mogą naruszać dobra osobiste innych osób lub podmiotów; c. zawierają treści niezgodne z prawem, szkodliwe, grożące, obraźliwe, nękające, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, nienawistne rasowo, etnicznie lub w inny sposób budzące zastrzeżenia wszelkiego rodzaju materiały, w tym między innymi wszelkie materiały zachęcające do postępowania, które stanowi przestępstwo, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszają obowiązujące prawo lokalne, wojewódzkie, krajowe lub międzynarodowe; d. zawierają wszelkiego rodzaju reklamy lub nakłaniania; e. stanowią podszywanie się pod inne osoby lub podające fałszywe informacje; f. zawierają dane osobowe, takie jak wiadomości zawierające numery telefonów, numery ubezpieczenia społecznego, numery kont, adresy lub referencje pracodawców; g. zawierają wiadomości, które oferują nieautoryzowane pobieranie jakichkolwiek informacji chronionych prawem autorskim lub informacjami publicznymi; W takim wypadku Fundacja zastrzega sobie wyłączne prawo i możliwość kasowania takich komentarzy, jak również do usuwania Konta Użytkownika, który umieścił taki komentarz.

4. Prawa autorskie

1. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, loga, pliki dźwiękowe, filmy i animacje podlegają, o ile to możliwe, ochronie prawa autorskiego i prawa do używania znaków towarowych, a także innym ustawom o ochronie własności intelektualnej. Każde ich niedozwolone wykorzystanie stanowi naruszenie ww. przepisów, co wiąże się z odpowiedzialnością prawną. Również design i layout Strony chronione są prawem autorskim i bez pisemnej zgody nie mogą być kopiowane i naśladowane częściowo lub w całości. Treści zawarte na stronie nie mogą być kopiowane, przedrukowywane, przesyłane, transmitowane, rozpowszechniane, rozprowadzane lub pokazywane na innych stronach internetowych bez wyraźnej i pisemnej zgody Fundacji.

5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

1. Fundacja podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Strony, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fundację o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony Użytkownik może zgłaszać pocztą elektroniczną na adres mailowy Fundacji: m.kluczewski@spoleczenstwocyfrowe.pl;

4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony.

5. Fundacja zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Ochrona danych osobowych

1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Cyfrowego z siedzibą w Krakowie, Jana Pietrusińskiego 10B 30-32 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849757, NIP: 6762582570;

7. Warunki techniczne

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

a) przeglądarkę internetową;

b) aktywny adres e-mail;

c) aktywne połączenie z siecią Internet.

8. Postanowienia końcowe

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie głównej Portalu.

2. Niniejszy Regulamin jest na bieżąco weryfikowany i w razie potrzeby aktualizowany.

3. Fundacja ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w widocznym miejscu w Portalu.

4. Fundacja zastrzega sobie prawo do:

a. Okresowego wyłączania Portalu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem;

b. Przerw w dostępie do Strony bez podania przyczyn spowodowanych pracami modernizacyjnymi systemu teleinformatycznego;

c. Wysyłania na podane przez Użytkowników adresy e-mail komunikatów związanych z usługami lub w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłania upomnienia/wezwania do zaprzestania naruszeń Regulaminu.

5. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie usunąć swój Profil Użytkownika na Portalu. Ustawienia konta Użytkownika umożliwiają wybranie opcji usunięcia konta.

6. Właściwym prawem jest prawo polskie.